Definities

Opdracht: De Opdracht zoals die in de Overeenkomst van Opdracht tot dienstverlening waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is neergelegd.
Makelaar: De in de Overeenkomst van Opdracht tot dienstverlening als partij sub B weergegeven partij.
Opdrachtgever: De in de Overeenkomst tot dienstverlening als sub A weergegeven partij.
Onroerende Zaak: Het in de Overeenkomst van Opdracht tot dienstverlening waarop op deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn onder artikel 1 weergegeven onroerend goed.
Derde: Een andere partij niet zijnde Makelaar of Opdrachtgever.
Courtage: Het ten gevolge van de Overeenkomst van Opdracht tot dienstverlening waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn door Opdrachtgever aan Makelaar verschuldigde loon.
Uitlooptermijn: Het in artikel 5 van de Overeenkomst van Opdracht tot dienstverlening waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn bepaalde omtrent de doorwerking van de Overeenkomst na beëindiging daarvan.
Overeenkomst: De Overeenkomst waarin de Opdracht tot dienstverlening waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is neergelegd.

Algemene bepalingen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerend goed in Nederland. Voor zover niet anders blijkt wordt onder onroerend(e) goed(eren) verstaan Onroerende Zaken en beperkte rechten daarop. De voorwaarden zijn op 06-01-2017 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 14073241
 2. Onder Makelaar wordt verstaan een Makelaar van VAN DE LAAR MAKELAARS.
 3. Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
 4. Makelaar voert door hem aanvaarde Opdrachten naar beste kunnen en weten en met inachtneming van de belangen van zijn Opdrachtgever uit.
 5. In geval een Opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die Opdracht aan Makelaar verschuldigd zijn.
 6. In geval van overlijden van Opdrachtgever eindigt de Opdracht op het tijdstip waarop Makelaar van het overlijden kennis krijgt.
 7. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium zijn uiterlijk opeisbaar wanneer de Opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of Opdrachtgever en Makelaar anders overeenkomen.
 8. Opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honoraria, verschotten of onkosten is verzocht en van wie binnen 14 dagen na een tweede schriftelijk verzoek nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Makelaar vanaf het moment van verstrijken van deze 14 dagen zowel in als buiten rechte ter inning van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment (handels)rente over die vordering verschuldigd.

Opdracht

 1. Onder Opdracht wordt, voor zover niet anders blijkt in dit hoofdstuk, verstaan een Opdracht tot het verlenen van diensten, met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake de Onroerende Zaak.
 2. Makelaar onthoudt zich van het aanvaarden van een Opdracht met betrekking tot een Onroerende Zaak ter zake waarvan hij reeds opdracht heeft van een andere Opdrachtgever. Vloeit uit een lopende Opdracht voort dat Makelaar aan die Opdrachtgever een dienst verleent met betrekking tot een Onroerende Zaak ten aanzien waarvan hij tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere Opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene Opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere Opdrachtgever, dan overlegt Makelaar met, te zijner keuze, elk van deze Opdrachtgevers of één van hen. Makelaar opent dit overleg in ieder geval zodra het stadium van onderhandelingen tussen de betreffende Opdrachtgevers wordt bereikt. Het overleg dient te leiden tot het opschorten of eventueel beëindigen van een van de opdrachten. Bij het overleg stelt Makelaar tevens de mogelijkheid aan de orde dat Opdrachtgever wiens opdracht wordt opgeschort of beëindigd een collega-vastgoeddeskundige inschakelt. Komt, al dan niet in strijd met het voorgaande, tussen Opdrachtgevers van dezelfde Makelaar een overeenkomst tot stand, dan kan Makelaar in gevallen waarin de wet zich niet tegen het in rekening brengen van Courtage verzet, daaraan slechts ten opzichte van een van hen een recht op Courtage ontlenen.
 3. De Opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan Makelaar in tot het sluiten van overeenkomsten namens Opdrachtgever. Aan Opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt.
 4. Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Makelaar bij het vervullen van zijn Opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen. Opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen, behoudens in zoverre daarover uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hij brengt buiten Makelaar om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe evenmin onderhandelingen.
 5. Indien Opdrachtgever aan verschillende Makelaars Opdracht geeft, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk onverkort op elk van deze Opdrachten van toepassing en is Opdrachtgever derhalve aan elk van deze Makelaars overeenkomstig dit hoofdstuk vergoeding van verschotten, onkosten en Courtage verschuldigd, behoudens in zoverre met een of meer van deze Makelaars daaromtrent uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.
 6. Een Opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Hij eindigt onder meer door:
  • vervulling door Makelaar;
  • opzegging door Opdrachtgever of Makelaar.
  • overlijden door Opdrachtgever

Courtage

 1. Opdrachtgever is aan Makelaar Courtage verschuldigd, indien tijdens de looptijd of de Uitlooptermijn van de Opdracht een overeenkomst terzake verhuur of verkoop van de Onroerende Zaak tot stand komt, ook al wijkt deze af van de Opdracht.
 2. Opdrachtgever is eveneens Courtage verschuldigd, indien de overeenkomst terzake verhuur of verkoop van de Onroerende Zaak, weliswaar na het einde van de Opdracht en afloop van de Uitlooptermijn tot stand komt, maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel 2.4, of deze totstandkoming het gevolg is van dienstverlening van Makelaar aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Opdracht. Dit verband wordt vermoed aanwezig te zijn indien de overeenkomst terzake verhuur of verkoop van de Onroerende Zaak tot stand komt binnen drie maanden na het einde van de Opdracht (Uitlooptermijn).
 3. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst terzake verhuur of verkoop van de Onroerende Zaak door wanprestatie van een der partijen of om andere redenen niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van Makelaar op Courtage onverlet. Bij overeenkomsten terzake verhuur of verkoop van de Onroerende Zaak, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot die overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op Courtage daarvan afhankelijk, tenzij één van de partijen of beiden de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren.
 4. Het bedrag van de Courtage is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst terzake verhuur of verkoop van de Onroerende Zaak, ook al wijkt deze af van de Opdracht en ongeacht of de overeenkomst terzake verhuur of verkoop van de Onroerende Zaak tijdens de looptijd van de Opdracht, dan wel na het einde daarvan, tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen Makelaar en Opdrachtgever zijn overeengekomen. Wanneer een Courtageverplichting ontstaat na het einde van de Opdracht, Makelaar nauwelijks werkzaamheden heeft verricht en Opdrachtgever daar niet of nauwelijks voordeel van heeft gehad, bedraagt de Courtage een naar redelijkheid vast te stellen deel van het tarief.
 5. Onder de totstandkoming van een overeenkomst terzake verhuur of verkoop van de Onroerende Zaak wordt tevens verstaan het door Opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan de Onroerende Zaak geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan Opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de Opdracht geen verdere voortgang vindt.
 6. De verschuldigdheid en het bedrag van de Courtage worden niet beïnvloed door hetgeen partijen bij de overeenkomst daaromtrent onderling overeenkomen.
 7. Ingeval Makelaar door toedoen van zijn Opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag hij Courtage in rekening moet brengen, heeft hij het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de naar dit bedrag berekende Courtage verschuldigd.
 8. De Courtage is in ieder geval verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst terzake verhuur of verkoop van de Onroerende Zaak.

Kosten

 1. Tenzij anders overeengekomen vergoedt Opdrachtgever de kosten die Makelaar ten behoeve van Opdrachtgever maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient Makelaar tevoren met zijn Opdrachtgever overleg te plegen. Een en ander geldt eveneens als de Opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins.
 2. Opdrachtgever die een Opdracht tot dienstverlening intrekt is bovendien aan Makelaar een vergoeding verschuldigd conform het gestelde in de Overeenkomst. Indien over de hoogte van deze vergoeding geen afspraken zijn gemaakt, dient deze naar redelijkheid te worden vastgesteld.

Tarieven algemeen

Van de Laar Makelaars hanteert een eigen tarievenstructuur. Deze is van kracht vanaf 6 januari 2017 en is op alle dienstverlening van toepassing.

 1. Alle tarieven dienen te worden vermeerderd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
 2. Het uurtarief voor dienstverlening bedraagt € 175,00 excl. btw.
 3. De vergoeding verschuldigd bij opzegging van een Opdracht is gelijk aan 10% van de Courtage passend bij de laatst gehanteerde vraagprijs, maar bedraagt tenminste € 1.500,00 excl. btw. Een Opdracht tot verhuur waarbij de Courtage mede afhankelijk is van de duur van de te sluiten huurovereenkomst wordt in dit verband gerekend als een Opdracht tot verhuur voor vijf jaren. Volgt uit de Opdracht een beoogde duur van minder dan vijf jaren en is die duur redelijkerwijs te bepalen, dan wordt van die duur uitgegaan.

Berekening courtage bij koop en verkoop

 1. Ingeval van overeenkomsten van koop en verkoop met betrekking tot de Onroerende Zaak wordt, zowel bij koop als bij verkoop, de Courtage berekend over de desbetreffende koopsom overeenkomstig het in de Overeenkomst van Opdracht tot dienstverlening bepaalde met inachtneming van de hieronder vermelde regels.
 2. Onder koopsom wordt verstaan het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen. Over de kosten en rechten die aan de overdracht verbonden zijn (zoals overdrachtsbelasting, notariële kosten en kadastrale rechten) wordt geen Courtage berekend. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen dan wordt de Courtage mede berekend over het bedrag van de omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen.
 3. Indien bij een overeenkomst van koop en verkoop met betrekking tot de Onroerende Zaak de verkoopprijs bestaat uit een lijfrentevergoeding wordt de Courtage berekend over de waarde die aan de Onroerende Zaak wordt toegekend ter berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting.
 4. Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen Onroerende Zaak wordt de Courtage berekend over het overeengekomen bedrag van koop- en aanneemsom tezamen dan wel de verwachte, uit de overeenkomst blijkende bouwsom of stichtingskosten; een en ander met inbegrip van omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen.
 5. Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtgrond, wordt de Courtage berekend over de koopsom, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis. Wanneer geen sprake is van een canon, kunnen Opdrachtgever en Makelaar afspreken dat de Courtage vermeerderd wordt met een nader overeen te komen bedrag.
 6. Bij koop en verkoop van appartementsrechten wordt de Courtage berekend over de koopsom van het appartementsrecht.
 7. Bij koop en verkoop van lidmaatschapsrechten in een coöperatie tot exploitatie van een Onroerende Zaak of van aandelen in overdeelde eigendommen wordt de Courtage berekend over de koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening.
 8. Bij koop en verkoop van aandelen in een naamloze of besloten vennootschap, wordt de Courtage berekend over de onderhandse verkoopwaarde welke wordt toegekend aan de Onroerende Zaak in de vennootschap.
 9. Met koop en verkoop worden gelijkgesteld overeenkomsten
  • van ruilkoop;
  • van huurkoop;
  • van koop en verkoop op afbetaling;
  • van koop en verkoop die niet of niet zonder meer de verplichting tot eigendomsoverdracht bevatten (economische overdracht);
  • tot het vestigen van het recht van erfpacht of opstal met dien verstande dat de Courtage wordt berekend als volgt:
  • bij ruilkoop over de gezamenlijke waarde van de daarbij betrokken Onroerende Zaken;
  • bij huurkoop en koop en verkoop op afbetaling en bij een niet of niet zonder meer tot eigendomsoverdracht verplichtende koop en verkoop, over de koopsom;
  • bij het vestigen van een recht van erfpacht of opstal over het tienvoud van de overeengekomen periodieke vergoeding op jaarbasis, dan wel over de overeengekomen vergoeding ineens.
  • Indien er, behalve de Onroerende Zaak, ook roerende zaken (bijvoorbeeld in de vorm van meubilair, stoffering en inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht en verkocht, of er tevens vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden worden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt de Courtage mede in rekening gebracht over de koopsom van deze zaken en vermogensrechten. Over het deel van de koopsom dat geen betrekking heeft op de Onroerende Zaak bedraagt de Courtage 10%.
 10. Indien er, behalve de Onroerende Zaak, ook roerende zaken (bijvoorbeeld in de vorm van meubilair, stoffering en inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht en verkocht, of er tevens vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden worden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt de Courtage mede in rekening gebracht over de koopsom van deze zaken en vermogensrechten. Over het deel van de koopsom dat geen betrekking heeft op de Onroerende Zaak bedraagt de Courtage 10%.

Berekening courtage bij huur en verhuur

 1. Ingeval van overeenkomsten van huur en verhuur met betrekking tot de Onroerende Zaak wordt, zowel bij huur als bij verhuur, de Courtage berekend over de huursom als in de Overeenkomst van Opdracht bepaald en met inachtneming van de overige hieronder vermelde regels.
 2. Onder huursom wordt verstaan de prestatie die de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van de Onroerende Zaak voor het eerste huurjaar. Is over de huursom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de huursom begrepen dan wordt de Courtage mede berekend over het bedrag van de omzetbelasting, tenzij de huurder gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen. Indien krachtens de overeenkomst van huur en verhuur met betrekking tot de Onroerende Zaak in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar, dit bedrag bij het tot stand komen van die overeenkomst reeds vastligt en het kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waarde-ontwikkeling van de nationale munteenheid, wordt voor de berekening van de Courtage in aanmerking genomen het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben.
 3. Gedeelten van huurjaren gelden voor de berekening van de Courtage als geheel huurjaar. Overeenkomsten terzake huur en verhuur met betrekking tot Onroerende Zaak voor onbepaalde tijd en overeenkomsten terzake huur en verhuur met betrekking tot de Onroerende Zaak voor korter dan vijf jaren die voorzien in verlenging door optie of anderszins, worden voor de berekening van de Courtage beschouwd als overeenkomsten aangegaan voor een periode van vijf jaren of zoveel minder als overeenstemt met een in die overeenkomst voorziene einddatum. Ingeval de overeenkomst terzake huur en verhuur met betrekking tot Onroerende Zaak wordt aangegaan voor een periode van minder dan een jaar zonder dat uit die overeenkomst blijkt dat deze na het verstrijken van deze periode voor bepaalde of onbepaalde tijd kan worden voortgezet, wordt de Courtage berekend conform hetgeen tussen Opdrachtgever en Makelaar nader is overeengekomen met als maximum het bedrag dat zou worden berekend als de overeenkomst voor een jaar zou zijn aangegaan.
 4. Met overeenkomsten van huur en verhuur met betrekking tot de Onroerende Zaak worden gelijkgesteld:
  • pachtovereenkomsten;
  • huur-ruilovereenkomsten;
  • overeenkomsten tot ingebruikgeving;
  • overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik of bewoning;
  • andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals leasing.
 5. Ingeval van wederinhuring bedraagt de Courtage driekwart (3/4) van het verschuldigde bedrag. Onder wederinhuring wordt verstaan het sluiten van een nieuwe huurovereenkomst tussen dezelfde partijen met betrekking tot hetzelfde object, voor een op de lopende huurtijd aansluitende periode.
 6. Indien ter gelegenheid van de totstandkoming van de huurovereenkomst een optierecht tot koop, een voorkeursrecht tot koop, of een koopplicht wordt overeengekomen voor een som waarvan de grootte of de wijze van berekening daarvan in de overeenkomst terzake huur en verhuur met betrekking tot de Onroerende Zaak is vastgelegd of die met behulp van de Makelaar moet worden bepaald en de koop wordt geëffectueerd tijdens de overeengekomen of verlengde looptijd van de oorspronkelijke of vernieuwde huurovereenkomst, is Courtage wegens de koop en verkoop verschuldigd overeenkomstig de tarieven bij koop en verkoop. Op het aldus verschuldigde bedrag wordt echter, mits de koop binnen vijf jaren na het sluiten van de huur en verhuur tot stand komt, een kwart van de wegens huur en verhuur ontvangen Courtage in mindering gebracht voor zover dit kwart niet hoger is dan een kwart van de Courtage wegens koop en verkoop.
 7. Indien er roerende zaken (zoals meubilair, stoffering, inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt de Courtage ook in rekening gebracht over de voor deze zaken overeengekomen huurprijs.
 8. Wordt de huursom niet in geld uitgedrukt, dan geldt voor de berekening van de Courtage als huursom het bedrag dat Makelaar volgens eigen taxaties juist acht.

Aansprakelijkheid en klachtenprocedure

 1. Iedere eventuele aansprakelijkheid van de Makelaar is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeringsmaatschappij, waarbij de Makelaar een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, wordt uitbetaald.
 2. Iedere aansprakelijkheid van de Makelaar wegens schadevergoeding vervalt in ieder geval na verloop van één jaar na beëindiging van de Opdracht.
 3. Overige zaken met betrekking tot een eventuele aansprakelijkheid van de Makelaar jegens een Opdrachtgever staan expliciet vermeld in de tussen Opdrachtgever en de Makelaar overeengekomen opdracht tot dienstverlening.
 4. Alle eventueel voortvloeiende geschillen tussen Opdrachtgever en de Makelaar zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, en zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het Nederlandse Recht.
 5. Van de Laar Makelaars hanteert een eigen klachtenprocedure. Deze is op aanvraag verkrijgbaar.

Slotbepalingen

De heer P.H.G. van de Laar MRE MRICS is op 30 juni 1995 beëdigd tot Makelaar/Taxateur O.G. voor de Rechtbank te Maastricht en is sinds 5 december 2001  Member van de Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) onder nummer 1132571.